Forord

The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease.

William Osler

Med udgivelsen af 18. udgave af Medicinsk Kompendium har det igen været redaktionens mål at udarbejde en lærebog i klinisk intern medicin, der både kan anvendes som lærebog af medicinstuderende og som håndbog af færdiguddannede læger og speciallæger.

Den medicinske lære- og opslagsbog er fortsat det væsentligste grundlag for erhvervelse af sammenhængende klinisk viden. Elektroniske medier giver svar på præcis det spørgsmål, de præsenteres for, og kun det. Til forskel arbejder man i en bog med fagets taksonomi og opdager ofte, at spørgsmålet skulle være et andet eller at svaret ligger et andet sted end hvad det oprindelige spørgsmål pegede imod. Videnssøgning i en bog giver indsigt i principper, i en søgemaskine kun i fakta.

Rationel diagnostik og terapi er fortsat baseret på formulering af en klinisk problemstilling. Lægens kontakt med patienten ved optagelse af sygehistorie og supplerende klinisk undersøgelse er derfor afgørende for planlægningen af det videre forløb. Dette kræver – ikke mindst i en tid med let adgang til fragmenteret elektronisk information - en solid baggrundsviden om blandt andet epidemiologi, klinisk ræsonnement samt værdien af symptomer og fund for diagnose og prognose. Anamnese, kliniske og parakliniske fund supplerer hinanden og giver sammen med oplysninger om patientens sociale og arbejdsmæssige forhold en helhedsvurdering som grundlag for kliniske beslutninger og patientbehandling. Redaktionen har derfor lagt vægt på, at disse forhold systematisk præger fremstillingen.

Udover omtale af de enkelte sygdomme har redaktionen fundet det væsentligt at omtale intern medicinske principper og rationale for beslutninger, og der er derfor lidt bredere kapitler om disse emner, ligesom der er kapitler om nært beslægtede, dagligt benyttede fagområder.

De kliniske tilstande er belyst under flere, indbyrdes supplerende synsvinkler. Med henblik på at opnå den forståelse af sygdommene, der er forudsætningen for kvalificeret klinisk arbejde, er de organrelaterede kapitler indledt med en omtale af patofysiologiske mekanismer. Efter den systematiske beskrivelse af sygdommen sluttes med afsnit om "Den problembaserede diagnostiske udredning" for at skabe en direkte forbindelse til daglig kliniske beslutninger og undervisning.

Som noget nyt er der indlagt QR koder til video og lydgengivelser, netadgang (www.medicinskkompendium.dk) til nedhentning af figurer og tabeller, og en elektronisk version af Kompendiet kommer efterfølgende.

Alle Kompendiets kapitler er omskrevne, reviderede og opdaterede, i mange tilfælde med nye forfattere, og nye interne medicinske discipliner, f.eks. akut medicin, er inddraget. Indholdet er overalt så vidt muligt evidensbaseret, og det er markeret hvor evidensen ender. I slutningen af kapitlerne er henvisninger til fokuserede håndbøger og oversigtsartikler.

Redaktionen har forsøgt en konsekvent anvendelse af danske og latinske/græske betegnelser under respekt for den udvikling, der sker i dansk medicinsk fagsprog og under hensyn til staveformens umiddelbare signalværdi og undertiden æstetiske hensyn.

Redaktionen har haft et fortrinligt samarbejde med forfatterne, som har ydet bidrag af høj faglig kvalitet og her bringes en varm tak.

Niels Ebbe Hansen har ydet en meget betydningsfuld indsats ved korrekturlæsning og undertiden ved den indholdsmæssige bearbejdning. Jens Kjeldsen har udført det omfattende og for Kompendiets anvendelse meget betydningsfulde arbejde med udarbejdelse af indeks. Desuden takkes sekretærerne Rigmor Petersen, Karen Astrup og Marianne Vonsild for uvurderlig hjælp i den redaktionelle proces.

Udarbejdelsen af 18. udgave er som tidligere foregået i godt samarbejde med produktionschef Winnie Bayer, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Ove B Schaffalitzky de Muckadell

Stig Haunsø

Hendrik Vilstrup